آدرس دفتر تهران:

 بلوار آفریقا، خیابان سعیدی، شماره 16، کدپستي 1967963735
 تلفن : 22056794 ،22056082 ، 22057154 ،22059867 ،22054890 (021)
نمابر: 22059868 (021)
 
آدرس مجتمع:
اصفهان، كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران، غرب نيروگاه شهيد منتظري، كد پستي 8235144114
تلفن : 7-33808350(031)
 نمابر : 33808360(031)
 ایمیل : info@iciiclab.com و sales@iciiclab.com
وب‌سایت : www.iciiclab.com

Copyright © All Rights Reserved - ICIICLAB