تحقيق و توسعه
اين شركت تعميق فرهنگ تحقيق و توسعه را به عنوان منبع نوآوري و ركن زير بناي فن آوري در نظر گرفته و بقاي خود را در گرو افزايش آگاهي كاركنان و درك منزلت ابتكار، نوآوري، خلاقيت و پيشرفت در حوزه فن آوري مي داند.
تداوم توليد، بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و افزايش توان رقابتي در سرفصل اهداف مجموعه تحقيق و توسعه قرار دارد. در اين راستا، مجموعه تحقيق و توسعه به پشتوانه نيروهاي خلاق و نوآور خود و توان آزمايشگاهي و طراحي بالا و همكاري نزديك با دانشگاه به دستاوردهاي مهمي در عرصه ملي و
بين المللي دست يافته است.
آزمايشگاه مجهز به دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي (GC) ، اسپكترومتري جرمي (GC/MS) ، پلاسماي القايي (ICP) آناليزرهاي نيتروژن، سولفور، كلرايد، كروماتوگرافي مايع (IC,HPLC)، گاز آناليزر (RGA) و دهها دستگاه ديگر در صنعت نفت و پتروشيمي همراه با پايلوتهاي تحقيقاتي احياي كاتاليست و پايلوت كاتاليست اين بخش را به يكي از كاربردي ترين واحدهاي تحقيقات استان تبديل كرده است.

Ariana Informatics Group