آدرس دفتر تهران :
 بلوار آفریقا ، خیابان سعیدی ، شماره 16، کدپستي 1967963733 
 تلفن : 22056794 ،22056082 ، 22057154 ،22059867 ،22054890 (021)
 نمابر: 22059868 (021) 
 
 
 آدرس مجتمع :
  اصفهان،كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران ،غرب نيروگاه شهيد منتظري ،كد پستي 8158714311 
 تلفن :   7-33808350(031)
  نمابر : 33808360(031)
ایمیل :
info@iciiclab.com و sales@iciiclab.com 

وب سایت : www.iciiclab.com
Ariana Informatics Group