آدرس دفتر تهران : بلوار آفریقا ، خیابان سعیدی ، شماره 16، کدپستي 1967963735

تلفن : 22056794 ،22056082 ، 22057154 ،22059867 ،22054890 (021) نمابر: 22059868 (021)

آدرس مجتمع : اصفهان،كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران ،غرب نيروگاه شهيد منتظري ،كد پستي 8235144114

تلفن : 7-33808350(031) نمابر : 33808360(031)

ایمیل : info@iciiclab.com و sales@iciiclab.com

وب سایت : www.iciiclab.com
Ariana Informatics Group