آدرس دفتر تهران:

   بلوار آفریقا، خیابان سعیدی، شماره 16، کدپستي 1967963735

   تلفن : 22056794 ،22056082 ، 22057154 ،22059867 ،22054890 (021)

   نمابر: 22059868 (021)

 

   آدرس مجتمع:

   اصفهان، كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران، غرب نيروگاه شهيد منتظري، كد پستي 8235144114

   تلفن : 7-33808350(031)

   نمابر : 33808360(031)

   ایمیل : info@iciiclab.com و sales@iciiclab.com

   وب‌سایت : www.iciiclab.com

 

Copyright © All Rights Reserved - ICIICLAB