تعهدات ، اهداف و چشم انداز شركت
به كارگيري نگرش سيستمي در كليه فعاليتها، استفاده از نيروي متخصص و كارآمد و انتخاب تجهيزات مناسب همواره اين شركت را در انجام تعهدات خود ياري كرده است. بهبود مستمر سيستمهاي مديريتي، رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي و پايبندي به الزامات ايمني و بهداشت شغلي، همچنين پيشگيري از آلوده شدن محيط زيست از جمله اين تعهدات است. دستيابي به تعالي سازماني كه چشم انداز آتي اين شركت است تنها با دستيابي به اهداف زير ميسر مي شود:
1- حفظ كيفيت توليد و ارتقاي آن به منظور افزايش رضايت مشتري
2- كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و ايمن سازي محيط كار
3- آموزش مستمر كاركنان در جهت افزايش سطح دانش و آگاهي ايشان

Ariana Informatics Group