افزايش ميزان توليد محصولات
الكيل بنزن خطي
اين شركت به همت ارزشمند كاركنان پرتلاش و به پشتوانه خرد جمعي ايشان، از ابتداي راه اندازي همواره رشد قابل توجهي در ميزان توليد محصولات خود داشته به نحوي كه طي سالهاي فعاليت خود به طور متوسط 20 درصد بيشتر از ظرفيت اسمي LAB توليد كرده است. بهينه سازي فرآيند، بدون افزودن تجهيزات و تنها با استفاده از تجربه گرانمايه متخصصين توانمند شركت، ميزان توليد را همچنان افزايش داده به طوري كه در سالهاي اخير ميزان توليد LAB نزديك به 100 هزار تن در سال بوده است. ميزان توليد اين ماده از ابتداي راه اندازي كارخانه در سال 1373 تا پايان سال 1388 در مجموع حدود 1/1 ميليون تن بوده كه از اين مقدار بالغ بر 200.000 تن صادر و مابقي در داخل كشور به مصرف توليد مايعات و پودرهاي شوينده رسيده است.
نرمال پارافين
توليد نرمال پارافين نيز داراي روندي رو به رشد بوده است به طوري كه ميزان توليد اين ماده از ابتداي راه اندازي كارخانه (1373) تا پايان سال 1388 در مجموع 4/1 ميليون تن بوده كه از اين مقدار بالغ بر 950.000 تن صرف توليد LAB و 450.000 تن پارافين مازاد به كشورهاي مختلف صادر شده است.

Ariana Informatics Group